termin-direkt.de - Általános Szerződési Feltételek

1. FOGALMAK/DEFINÍCIÓK

1.1. Szolgáltatás: A termin-direkt.de szolgáltatás (a továbbiakban: „Szolgáltatás”) weboldalba ágyazható, felhő alapú, Online időpontfoglaló rendszer.

1.2. Szolgáltató: A Szolgáltatást nyújtó cég a booked4.us Kft. (a továbbiakban: „Szolgáltató”)

Adatai: Név: booked4.us Kft.

Székhely: H-2600 Vác, Zichy H. utca 12.

Képviselő neve: Balogh Péter

Cégjegyzékszám: 13-09-198371

Adószám: 26668901-2-13

Számlavezető pénzintézet: Erste Bank

Pénzforgalmi jelzőszám: 11600006-00000000-84765792

E-mail: info@termin-direkt.de

Telefonszám: +49 (0)157 3599 0016

1.3. Felhasználó: Bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható személy, aki regisztrációt követően használja a szolgáltatást.

1.4. Szerződő Felek, Felek: Szolgáltató és Felhasználó együttes megnevezése.

1.5. Fiók: A Felhasználó által a regisztráció során, azáltal létrehozott felhasználói fiók (a továbbiakban: „Fiók”), mely tartalmazza a Felhasználó által megadott adatokat.

1.6. Szolgáltatási csomag: A termin-direkt.de honlapján közzétett előfizetői szolgáltatási csomagok (a továbbiakban: „Szolgáltatási csomag”), melyek különböző tartalommal bírnak, kondíciókkal rendelkeznek. Ezen szolgáltatási csomagokra fizet elő a Felhasználó. A Felhasználónak lehetősége van arra, hogy a Szolgáltatás fennállása alatt Szolgáltatási csomagot váltson.

1.7. Felhasználói felület: A Felhasználó rendelkezése alatt álló, a számítógép, számítógépes program, operációs rendszer azon elemeinek összessége, amelyek a felhasználóval való kommunikációért felelősek, és a berendezés vagy program irányítását, vezérlését lehetővé teszik.

1.8. Szolgáltatási időszak: A pénzügyileg rendezett előfizetési időszak, melynek tartama alatt nyújtja Szolgáltató az előfizetett Szolgáltatási csomagot. A Szolgáltatási időszak minden esetben a naptári hónap utolsó napjáig tart. Tartama Felhasználó választása szerint: hónap/ negyedév/ félév/ év lehet.

2. REGISZTRÁCIÓ

2.1. A Felhasználó a Szolgáltatást regisztráció után tudja használni. A Felhasználó a regisztráció során köteles megadni e-mail címét és jelszavát. A regisztráció során megadott email cím és jelszó a továbbiakban a Felhasználó belépési adatai lesznek.

2.2. Aki jogi személy nevében regisztrál a termin-direkt.de oldalán, felelősséggel tartozik azért, hogy jogosultsága van-e a vállalkozás nevében regisztrálni, Szolgáltató ezen jogosultság fennállását nem vizsgálja. A jogi személy nevében regisztráló természetes személynek külön nyilatkozattal kell hozzájárulni személyes adatainak kezeléséhez. Hozzájáruló nyilatkozat hiányában regisztrálásra nincs lehetőség.

2.3. A Felhasználó felelősséget vállal azért, hogy bármely adat, melyet a regisztráció során megad, pontos, valós és teljes, a Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli azért, ha a felhasználó által megadott adatok pontatlanok, valótlanok vagy hiányosak. A Felhasználó az adataiban bekövetkezett változásokat – a változás bekövetkezésétől számított 15 napon belül - köteles a termin-direkt.de rendszerbe felvezetni. Ezen kötelezettség elmulasztásából eredő károkért a teljes felelősség Felhasználót terheli, a Szolgáltató ilyen károkért felelősséget nem vállal.

2.4. A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy törölje azon Felhasználók regisztrációját, akik megítélése szerint más személy nevével, képmásával, e-mail címével, vagy más személyes adatával, illetve jogával visszaélnek, így különösen ha tudomása szerint az érintett Felhasználói név jogi oltalom alatt áll, más személy jogos érdekét sérti, trágár, vagy obszcén jellegű szavakat, kifejezéseket használ, rasszista, vallási, nemzeti, nemzetiségi, szexuális hovatartozást gyalázó, becsületsértő, burkolt, vagy nyílt reklámhordozónak tekinthető.

2.5. Amennyiben a Felhasználó tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaélt, köteles erről egyidejűleg értesíteni a Szolgáltatót. A fenti kötelezettségek elmulasztásából eredő károkért kizárólag a Felhasználót terheli a felelősség, a Szolgáltató ilyen esetekért felelősséget nem vállal. A Felhasználó felelősséggel tartozik a saját jelszavának vagy fiókjának illetéktelen, jogosulatlan használatával, valamint az ehhez kapcsolódó bejelentési kötelezettség elmulasztásával a Szolgáltatónak vagy bármely harmadik személynek okozott károkért.

3. Próbaidő, előfizetés

3.1. A Szolgáltató 14 napos ingyenes próbaidőt biztosít Felhasználó számára. A Felhasználónak a Próbaidő lejártát követő 5 munkanapon belül kell döntenie arról, hogy a továbbiakban elő kíván-e fizetni a Szolgáltatásra.

3.2. Amennyiben a Felhasználó az előfizetés mellett dönt, a Felhasználó a termin-direkt.de honlapján közzétett szolgáltatási csomagok közül választhat. A szolgáltatási csomag kiválasztásától és az előfizetéstől számított 8 napon belül a kiválasztott szolgáltatási csomag díját a Felhasználó köteles megfizetni.

3.3. Amennyiben a próbaidő végén a Felhasználó nem kíván előfizetni a szolgáltatási csomagok valamelyikére, fiókját a Szolgáltató felfüggeszti, majd a próbaidő lejártát követő öt munkanapot követően törli.

3.4. A szolgáltatási csomagra való előfizetést a Felhasználó és a Szolgáltató egy külön szerződésben rendezi, mely tartalmazza a Szolgáltatási csomag pontos tartalmát, árát, a Szolgáltatási csomagra vonatkozó funkciókat, valamint a szolgáltatási csomag részletes feltételeit is (a továbbiakban: Szolgáltatási szerződés).

3.5. A Szolgáltatás, az egyes szolgáltatási csomagok a Szolgáltatási időszak Felhasználó által választott, és pénzügyileg rendezett tartamára állnak fenn. A következő Szolgáltatási időszakra esedékes díj megfizetésével a Szolgáltatási szerződés automatikusan meghosszabbításra kerül a pénzügyileg rendezett újabb szolgáltatási időszak tartamával.

3.6. A Szolgáltató jogosult új szolgáltatási csomagokat bevezetni és a már meglévő szolgáltatási csomagokat megszüntetni. A Szolgáltató azon Felhasználókat, akik egy megszűnő Szolgáltatási csomagot használnak, automatikusan az általa kijelölt – hasonló tulajdonságokkal bíró - másik szolgáltatási csomagba helyezi át a korábbi szolgáltatási csomag pénzügyileg rendezett lejártát követő naptól, és erről a Felhasználókat az általuk megadott e-mail címen értesíti. Amennyiben a Felhasználó ezen áthelyezéssel nem ért egyet, és egy másik meglévő szolgáltatási csomagot kíván választani, ezt a szándékát jelezheti a Szolgálatónak, és a Szolgáltató őt ebbe a csomagba helyezi, illetőleg jogosult a Felhasználó felmondani a szerződést az előfizetési idő végével.

3.7. A Szolgáltató jogosult bármely, az előfizetési csomag tartalmán kívüli szolgáltatásért egyszeri díjat kérni (a továbbiakban: „Egyszeri díj”). Az Egyszeri díj a honlapon mindenkor megtalálható óradíj alapján kerül felszámolásra. Szolgáltató előre tájékoztatja a Felhasználót, ha Egyszeri díjhoz kötött szolgáltatást kíván igénybe venni, Felhasználó az ajánlat elfogadásával vállalja fizetési kötelezettségét Szolgáltató felé. Az Egyszeri díj a Szolgáltatás időszaki díjától függetlenül kerül felszámolásra és befizetésre, a Szolgáltatási csomag megújulását nem biztosítja.

4. Szolgáltatás díjának megfizetése

4.1. A Szolgáltatási szerződés tartalmazza az egyes szolgáltatási csomagok díjait és a konkrét fizetési határidőket.

4.2. A Szolgáltatási díjakat a Felhasználó a Szolgáltató által – a Felhasználó által rendelkezésére bocsátott adatok alapján, melyekért felelősséget vállal - kiállított számla ellenében köteles megfizetni. A díjak megfizetése mindig a választott Szolgáltatási Időszak elején történik.

4.3 A fizetés lehetséges módjai:

4.3.1 Banki átutalás

4.3.2 Bankkártyás fizetés PayPal-on keresztül: A Szolgáltató PayPal díjbekérőt küld az aktuális szolgáltatási időszakra vonatkozó díjról. A díjbekérő kiegyenlítésekor a Szolgáltató eljuttatja a befizetés összegéről szóló számlát a Felhasználó számára.

4.3.3 Bankkártyás fizetés vagy Barion egyenleg: A vásárlásra szóló fizetési megbízással a Felhasználó (Kártyatulajdonos) megbízza a Fizetési Szolgáltatót, hogy a szolgáltatás ellenértékét a Szolgáltató, mint kedvezményezett javára juttassa el és számolja el. Sikeres fizetést követően a Szolgáltató eljuttatja a számlát a Felhasználó számára.

4.3.4 Ismétlődő fizetés Barion Smart Gatewayen keresztül: a Felhasználó a megrendelés folyamán hozzájárul, hogy a Szolgáltató a jövőben esedékessé váló összegekre ismétlődő fizetést kezdeményezzen, és elfogadja, hogy ezzel előre meghatározott időközönként, előre meghatározott összegekkel beterhelésre kerül majd a bankkártyájához tartozó bankszámlaszám. Sikeres fizetést követően a Szolgáltató eljuttatja a számlát a Felhasználó számára.

4.3.5 A 4.3.3 és 4.3.4 pontokban leírt online fizetést a Barion Payment Zrt. (mint Fizetési Szolgáltató) biztosítja. Magyar Nemzeti Bank engedély száma: H-EN-I-1064/2013. A Felhasználó által megadott bankkártya adatokhoz a Szolgáltató nem fér hozzá. Fizetéskor a Barion Payment Zrt. jelenik meg a Felhasználó bankszámlakivonatán.

5. Késedelmes díjfizetés, nemfizetés

5.1. Amennyiben a Felhasználó a szolgáltatási csomag fizetési határidejének lejártától számított 10 napon belül sem fizeti meg a Szolgáltatás díját, tehát 10 naptári napot meghaladó fizetési késedelembe esik, a Szolgáltató a Felhasználó Felhasználói fiókját felfüggesztheti.

5.2. Amennyiben a Felhasználó a felfüggesztést követő 10 naptári napon belül sem fizeti meg az esedékessé vált összeget, a Szolgáltató a Szolgáltatási szerződést felmondhatja, és a Felhasználói fiókot annak teljes adattartalmával együtt véglegesen törölheti, valamint a tartozás teljesítése, a követelése megfizetése iránt jogi eljárást kezdeményezhet.

6. Szerzői jogok

6.1. A Szolgáltatás szerzői jogvédelem alatt áll. A Szolgáltatáshoz kapcsolható weboldalakon megjelenített, nem a Felhasználóktól származó valamennyi tartalomnak és bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak a Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Szolgáltatáshoz kapcsolható weboldalak elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

6.2. A Szolgáltató valamennyi, a Szolgáltatáshoz kapcsolható weboldalakon szereplő, nem a Felhasználótól származó védjegy (márkanév, logo stb.) használatára jogosult. A regisztráció, a Szolgáltatás használata, illetve az Általános Szerződési Feltételek egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot a Felhasználónak a Szolgáltatáshoz kapcsolható weboldalakon szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek, más oltalom alatt álló megjelölésnek bármely használatára, hasznosítására.

6.3. A Szolgáltatás rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl ezen szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók, így különösen nem tölthetőek le, elektronikusan nem tárolhatóak, nem dolgozhatóak fel, és nem értékesíthetőek.

7. Felhasználó kötelezettségei

7.1. A Felhasználói felület testreszabása és Felhasználó saját weboldalába ágyazása Felhasználó kötelezettsége. Amennyiben Felhasználó valamely okból nem tudja a Felhasználói felületet testre szabni, a saját weboldalába ágyazni, a Szolgáltató telefon, e-mail, kivételes esetekben külön térítés ellenében személyes segítséget nyújt a probléma megoldásához. A Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a Szolgáltatás használata során harmadik személyek jogait se közvetlenül, se közvetett módon ne érje sérelem, továbbá arról, hogy a jogszabályi rendelkezések maradéktalanul betartásra kerüljenek.

7.2. Felhasználó felelős azért, hogy a termin-direkt.de felületén megjelenített szabad időpontok és elérhetőség a valóságnak megfelelnek, ezen adatok helytállóságáért a Szolgáltató felelősséget nem vállal sem a Felhasználó, sem Felhasználó ügyfelei irányába. Amennyiben valamilyen oknál fogva egy foglalás mégsem lehetséges, vagy a foglalási időpont megváltozik, a Felhasználó köteles ezt jelezni ügyfeleinek, és a változtatás érdekében a szükséges lépéseket megtenni. Ezen intézkedések elmaradásából eredő károkért Szolgáltató felelősséget nem vállal.

7.3. A Felhasználó nem oszthat meg, nem tölthet fel, nem továbbíthat, nem küldhet, és egyéb módon sem tehet harmadik személyek számára elérhetővé olyan tartalmat, mely jogellenes, káros, vulgáris, obszcén, fenyegető vagy sértő tartalmú, illetve mellyel mások magánélethez fűződő vagy bármely személyhez fűződő jogát, más jogát, jogos érdekét sérti vagy veszélyezteti, továbbá védjegyoltalom, iparjogvédelmi oltalom vagy más oltalom alatt áll.

7.4. A Felhasználó nem oszthat meg, nem tölthet fel, nem továbbíthat, nem küldhet, és egyéb módon sem tehet harmadik személyek számára elérhetővé olyan tartalmat, mely számítógépes vírust, férget, vagy más, káros természetű kódot tartalmaz.

7.5. A Felhasználó nem oszthat meg, nem tölthet fel, nem továbbíthat, nem küldhet, és egyéb módon sem tehet harmadik személyek számára elérhetővé olyan marketing vagy promóciós célú tartalmat, melyhez a harmadik személy nem járult hozzá. (spam, affiliate link, hírlevél)

7.6. A Felhasználó teljes mértékben maga felelős az ezen 7. pontot sértő magatartásért. Szolgáltató nem felelős azon tartalmakért sem, melyeket Felhasználó a Szolgáltatás igénybevételével közöl a saját fogyasztóival, felhasználóival.

8. Adatfeldolgozó tevékenység

8.1. Jelen pontban foglalt kikötéseket kell alkalmazni Szolgáltató által megbízási szerződés alapján Felhasználó részére teljesített

6311 - Adatfeldolgozás, web-hoszting

szolgáltatáshoz kapcsolódó adatkezelési tevékenységre, amelynek során Szolgáltató a Felhasználó, mint adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Az adatfeldolgozás tárgya a Felhasználóval Szolgáltató időpontfoglaló rendszerének használata során kapcsolatba lépő természetes személyek adatainak kezelése, Szolgáltató és Felhasználó között létrejött megbízási szerződés teljesítéséhez kapcsolódóan. Felhasználó, mint adatfeldolgozó igénybevételéhez nem kell az érintett természetes személyek előzetes beleegyezése, de tájékoztatásuk szükséges, amely tájékoztatás nyújtása Felhasználó feladata.

8.2. Az adatkezelési tevékenység Szolgáltató és Felhasználó között létrejött szerződés fennállásáig, vagy az adatkezeléssel érintett természetes személy adatkezelési hozzájárulásának visszavonásáig tart.

8.3. Az adatkezelés célja általános időpontfoglaló rendszer szolgáltatása Felhasználó részére, felhő-alapú , weboldalba ágyazható formában (TEAOR 6311 - Adatfeldolgozás, web-hoszting)

8.4. A kezelt személyes adatok köre: A természetes személy neve, lakcíme, telefonszáma, emial címe, online azonosítója. A rendszer lehetővé teszi, hogy Felhasználó a foglaláshoz kapcsolódóan kitöltendő űrlap formájában egyéb adatokat is bekérjen Felhasználó ügyfeleitől. Ezen űrlapon bekért adatokat Felhasználó a rendszer beállítások között határozhatja meg.

Felhasználó felel azért, hogy a foglalással kapcsolatban űrlapon bekért további adatok megfeleljenek a hatályos jogszabályokban írt követelményeknek, valamint ne irányuljanak érzékeny személyes adatokra, sem különleges kategóriába tartozó, magasabb szintű védelmet igénylő személyes adatokra.

8.5. Az adatkezeléssel érintettek: Felhasználó ügyfelei.

8.6. Felhasználó, mint adatkezelő jogosult ellenőrizni Szolgáltatónál, mint adatfeldolgozónál a szerződés szerinti tevékenység végrehajtását.

Felhasználónak, mint adatkezelőnek a szerződésben meghatározott feladatokkal kapcsolatos utasításai jogszerűségéért felelősség terheli, utasításainak jogszerűtlenségére azonban Szolgáltató, mint Adatfeldolgozó haladéktalanul jelezni köteles.

Felhasználó, mint adatkezelő kötelezettsége, hogy az adatkezeléssel érintett természetes személyeket Szolgáltatóval kötött szerződés szerinti adatfeldolgozásról tájékoztassa, ha jogszabály előírja, hozzájárulásukat beszerezze.

A rendszer felületet biztosít arra, hogy a rendszert időpontfoglalási céllal használó végfelhasználók adatkezelési hozzájárulásukról nyilatkozzanak, tárolja is a felhasználó hozzájárulásának tényét, idejét. Azonban a rendszer-beállítások között a Felhasználónak meg kell adnia a saját szolgáltatásának, működésének megfelelő Adatkezelési hozzájárulás szövegét, valamint meg kell hivatkoznia saját Adatvédelmi tájékoztatóját. A rendszer csupán egy általános szövegezésű alapsablont nyújt ehhez.

8.7. Szolgáltató, mint adatfeldolgozó tevékenysége során kizárólag Felhasználó, mint adatkezelő utasítása alapján jár el.

Szolgáltató, mint adatfeldolgozó tevékenysége során biztosítja, hogy az érintett személyes adatokhoz való hozzáférésre feljogosított személyek – ha jogszabályon alapuló megfelelő titoktartási kötelezettség hatálya alatt egyébként nem állnak – az általuk megismert személyes adatok vonatkozásában titoktartási kötelezettséget vállaljanak.

Szolgáltató, mint adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja. Szolgáltató, mint adatfeldolgozó intézkedéseket hoz annak biztosítására, hogy az irányítása alatt eljáró, a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező természetes személyek kizárólag Felhasználó, mint adatkezelő utasításának megfelelően kezelhessék az említett adatokat, kivéve, ha az ettől való eltérésre uniós vagy tagállami jog kötelezi. Gondoskodik arról, hogy a tárolt adatokhoz belső rendszeren keresztül vagy közvetlen hozzáférés útján kizárólag az arra feljogosított személyek, és kizárólag az adatkezelés céljával összefüggésben férjenek hozzá. Gondoskodik a felhasznált eszközök szükséges, rendszeres karbantartásáról, fejlesztéséről. Az adatokat tároló eszközt megfelelő fizikai védelemmel ellátott zárt helyiségben helyezi el, gondoskodik annak fizikai védelméről is. Szolgáltató, mint adatfeldolgozó a szerződésben meghatározott feladatok ellátása érdekében megfelelő ismerettel és gyakorlattal rendelkező személyeket köteles igénybe venni, továbbá gondoskodni azok felkészítéséről a betartandó adatvédelmi jogszabályi rendelkezések, a jelen szerződésben foglalt kötelezettségek, valamint az adatfelvétel célja és módja tekintetében.

Szolgáltató, mint adatfeldolgozó vállalja, hogy további adatfeldolgozót csak a Rendeletben (Az EU 2016/679 rendelete) és az Infotv-ben (2011. évi CXII. tv) meghatározott feltételek teljesítése mellett vesz igénybe. A Felhasználó, mint adatkezelő jelen szerződésben általános felhatalmazást ad Szolgáltatónak, mint adatfeldolgozónak, hogy további adatfeldolgozót (alvállalkozót) vegyen igénybe. Szolgáltató, mint adatfeldolgozó, a további adatfeldolgozó igénybe vételét megelőzően tájékoztatja Felhasználót, mint adatkezelőt a további adatfeldolgozó személyéről, valamint a további adatfeldolgozó által végzendő tervezett feladatokról. Ha Felhasználó, mint adatkezelő ezen tájékoztatás alapján a további adatfeldolgozó igénybe vételével szemben kifogást emel, a további adatfeldolgozó igénybevételére kizárólag a kifogásban megjelölt feltételek teljesítése esetén van lehetőség. Ha Szolgáltató, mint adatfeldolgozó bizonyos adatkezelési tevékenységekhez további adatfeldolgozó szolgáltatásait is igénybe veszi, a további adatfeldolgozónak megfelelő garanciákat kell nyújtania a megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására, és ezáltal biztosítania kell, hogy az adatkezelés megfeleljen a hatályos jogszabályokban írt követelményeknek. Ha a további adatfeldolgozó nem teljesíti adatvédelmi kötelezettségeit, az őt megbízó Szolgáltató, mint adatfeldolgozó teljes felelősséggel tartozik Felhasználó, mint adatkezelő felé a további adatfeldolgozó kötelezettségeinek a teljesítéséért.

Szolgáltató, mint adatfeldolgozó tevékenysége során minden megfelelő eszközzel segíti Felhasználót, mint adatkezelőt az adatfeldolgozással érintettek jogai érvényesítésének elősegítése, ezzel kapcsolatos kötelezettségei teljesítése érdekében.

Szolgáltató, mint adatfeldolgozó segíti Felhasználót, mint adatkezelőt a Rendelet 32–36. cikk (Adatbiztonság, Adatvédelmi hatásvizsgálat és előzetes konzultáció) szerinti kötelezettségek teljesítésében, figyelembe véve az adatkezelés jellegét és az adatfeldolgozó rendelkezésére álló információkat.

Szolgáltató, mint adatfeldolgozó Felhasználó, mint adatkezelő rendelkezésére bocsát minden olyan információt, amely a Rendelet 28. cikkében (Az adatfeldolgozó) meghatározott kötelezettségek teljesítésének igazolásához szükséges, továbbá amely lehetővé teszi és elősegíti Felhasználó, mint adatkezelő által vagy az általa megbízott más ellenőr által végzett auditokat, beleértve a helyszíni vizsgálatokat is. Szolgáltató, mint adatfeldolgozó haladéktalanul tájékoztatja Felhasználót, mint adatkezelőt, ha úgy véli, hogy annak valamely utasítása sérti a tagállami vagy uniós adatvédelmi rendelkezéseket.

8.8. Szolgáltató és Felhasználó közti megbízási szerződés megszűnése egyben az adatfeldolgozási szerződés megszűnését is eredményezi. E szerződés megszűnését követően Szolgáltató, mint adatfeldolgozó minden, a megszűnt szerződéssel kapcsolatban birtokában levő személyes adatot, nyilvántartást, illetőleg Felhasználótól, mint adatkezelőtől származó minden személyes adatot és ezt tartalmazó másolatot töröl nyilvántartásából. Az adatok törlésének a szerződés megszűnését követő 3 naptári éven belül meg kell történnie.

8.9. Jelen fejezetben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló. 2013. évi V. törvény, valamint AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELET (2016. április 27.) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényt kell alkalmazni.

9. A szolgáltatás szüneteltetése

9.1. Amennyiben a Felhasználó az előfizetett szolgáltatást ideiglenesen nem kívánja igénybe venni, az 1. pontban foglalt valamely elérhetőségre megküldött írásbeli bejelentéssel kérheti a Szolgáltatótól a szolgáltatás szüneteltetését. A Szolgáltató az előfizetett Szolgáltatás biztosítását a szüneteltetésre irányuló kérelem kézhezvételét követő hónap 1. napjától szünetelteti.

9.2. A Szolgáltató készenléti állapotban tartja a Szolgáltatást, annak teljes tartalmával együtt a Szolgáltatás szüneteltetésének ideje alatt. (a továbbiakban: „Készenléti idő”)

9.3. A Felhasználó a Készenléti idő alatt havonta készenléti díj (a továbbiakban: „Készenléti díj”) fizetésére köteles. A Készenléti díjat a Felhasználó a Szolgáltató által- a Felhasználó által rendelkezésére bocsátott adatok alapján, melyekért felelősséget vállal- kiállított számla ellenében köteles megfizetni. A fizetés lehetséges módjai: 4.3 pont szerint. A Készenléti díj mértékét a Szolgáltatási szerződés tartalmazza.

9.4. Ha Felhasználó a fizetési kötelezettségét a fizetési határidő lejáratát követő 10 napon belül sem teljesíti, Szolgáltató írásbeli felszólítást küld a részére. Amennyiben Felhasználó a felszólítás kézhezvételét követő 10 naptári napon belül sem fizeti meg az esedékessé vált összeget, Szolgáltató jogosult a Szolgáltatási Szerződést azonnal hatállyal felmondani, és Felhasználó fiókját véglegesen törölni.

9.5. Amennyiben a Felhasználó a szolgáltatást ismételten igénybe kívánja venni, az 1. pontban foglalt valamely elérhetőségre megküldött írásbeli bejelentéssel kérheti a Szolgáltatás aktiválását. A Szolgáltató a Szolgáltatás aktiválására irányuló kérelem kézhezvételét követő hónap 1. napjától biztosítja ismételten a Szolgáltatást, mely időponttól kezdve a Felhasználó Szolgáltatási díj fizetésére köteles.

10. A szerződés megszüntetése

10.1. A Felhasználó a Szolgáltató részére az 1. pontban foglalt valamely elérhetőségére írásban megküldött értesítéssel bármikor, 15 napos felmondási idővel felmondhatja a Szolgáltatási szerződést, kérheti előfizetése és regisztrációja törlését. Az előfizetés és regisztráció törlése a már megkezdett szolgáltatási időszak díjának megfizetése alól nem mentesít.

10.2. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben egy Felhasználó az Általános Szerződési Feltételekben vagy az egyedi Felhasználói szerződésekben foglaltakat megszegi, vagy a szolgáltatást visszaélésszerűen használja, a Felhasználó szolgáltatáshoz történő hozzáférését előzetes figyelmeztetés vagy tájékoztatás nélkül végérvényesen korlátozza, regisztrációját az összes kapcsolódó adattal együtt törölje. Amennyiben a Szolgáltató úgy dönt, hogy él ezzel a jogával, az azonnali hatályú felmondásának minősül és a Felhasználó az általa megfizetett díj arányos részének visszakövetelésére nem jogosult.

10.3. Szolgáltató a már befizetett díjakat nem téríti vissza sem a Felhasználó, sem a Szolgáltató oldaláról történő felmondás esetében.

11. A szolgáltatás megváltoztatása

11.1. A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a Szolgáltatáson, a Felhasználó előzetes figyelmeztetése nélkül, ilyen változásokról a Szolgáltató utólag köteles tájékoztatni a Felhasználókat honlapján.

11.2. A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a Szolgáltatást más domain-név alá helyezze át, mely áthelyezésről a Szolgáltató írásban értesíti a felhasználókat.

12. Panaszügyintézés

12.1. A Szolgáltató a tevékenységével kapcsolatos Felhasználói fogyasztói kifogásra az 1. pontban rögzített elérhetőségeken történt előterjesztést követő legkésőbb 7 munkanapon belül érdemben válaszol, megjelölve a jogérvényesítés lehetősége esetén a jogérvényesítés lehetséges helyét, módját, valamint az arra nyitva álló határidőket.

13. Felelősségi szabályok

13.1. A Felhasználó elfogadja azt, hogy a Szolgáltatást kizárólag saját felelősségére használja. A Szolgáltató a Szolgáltatást az általa meghatározott módon és rendelkezésre állással biztosítja.

13.2. A Szolgáltató nem felel azért, hogy a Felhasználó által kívánt üzleti célt a Felhasználó a Szolgáltatással eléri-e vagy sem, valamint azért sem, hogy a Felhasználó milyen üzleti haszonra tesz szert a Szolgáltatás eredményeképpen. A Szolgáltató nem garantálja azt Felhasználónak, hogy a Szolgáltatást a Felhasználó saját ügyfelei használni fogják, illetőleg, hogy azon keresztül új ügyfelekre, több megrendelésre tesz szert.

13.3. A Szolgáltató nem felelős a Szolgáltatásban beálló, önhibáján kívüli, időszakos üzemzavarért, illetve az ebből eredő kárért, elmaradt bevételért, elmaradt haszonért. A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy amint ilyen üzemzavart érzékel, annak tényét azonnal jelzi a Felhasználónak, továbbá 15 napon belül kivizsgálja a hiba okát, és intézkedik kijavítása érdekében.

13.4. Bármely információ, adat, fájl, melyet a Felhasználó a szolgáltatás használata során letölt vagy melyhez más módon hozzájut, kizárólag a Felhasználó saját felelősségére érhető el és használható, ezen adatokért Szolgáltató felelősséget nem vállal.

13.5. A Szolgáltatónak a jelen szerződési feltételek alapján támasztott bármilyen, kötelezettségvállalása arra az összegre korlátozódik, amelyet a Felhasználó a szolgáltatás használatáért a Szolgáltatónak kifizetett. A Szolgáltató semmilyen esetben nem felelős a szerződés megkötésének időpontjában az ésszerű módon előre nem látható veszteségekért vagy károkért.

13.6. A Felhasználó egyedül felelős minden olyan kárért, mely az előfizetői szerződés vagy a jelen szerződési feltételek, különösen annak 6. pontja megsértése esetén keletkezik. Amennyiben harmadik személy a Szolgáltatóval szemben érvényesít igényt, a Felhasználó köteles mentesíteni a Szolgáltatót minden ilyen igény alól, peres eljárás során a perbe belépni, a tartozást Szolgáltatótól átvállalni, illetve, amennyiben ez nem lehetséges, akkor utólag megtéríteni Szolgálatónak a harmadik személy által ellene érvényesített igényeket.

14. Joghatóság, alkalmazandó jog

14.1. A jelen szerződésre, az egyedi előfizetői szerződésre, illetve az ezen szerződésekkel kapcsolatban támadt bármely jogvita elbírálására a magyar jog az irányadó.

14.2. A felek a magyar bíróságok joghatóságának vetik alá magukat. A jelen szerződés alapján keletkező jogvita elbírálására a felek kikötik a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét, amennyiben pedig az a vonatkozó hatásköri szabályok alapján nem lehetséges, a hatáskörrel bíró, illetékes magyar bíróságok járnak el az ügyben.

15. Érvénytelenségi klauzula

15.1. Amennyiben a jelen Általános szerződési feltételek bármely rendelkezése érvénytelen vagy végrehajthatatlan, vagy azzá válik, az a többi rendelkezést nem érinti, azok érvényben és hatályban maradnak. Ebben az esetben a Szerződő Feleknek az érvénytelen/végrehajthatatlan rendelkezés helyett el kell fogadniuk egy, az érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezéshez hasonló olyan rendelkezést, amely leginkább összhangban áll a Szerződő Felek szerződési céljaival, és a korábbi, érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak bizonyult rendelkezéshez a legközelebb áll tartalmában.

Budapest, 2018. május 24.